Μια νέα κατηγορία εισοδήματος δημιουργήθηκε από 1/1/2014 («Εισόδημα από Κεφάλαιο») με τις διατάξεις του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αντικαθιστώντας δύο άλλες πηγές εισοδήματος, τα εισόδηματα από Ακίνητα και τα εισοδήματα από Κινητές αξίες. Συγκεκριμένα, το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο, σε μετρητά ή σε είδος, αφενός μεν, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, αφετέρου δε, με την μορφή πραγματικών μισθωμάτων από ακίνητα, ή τεκμαρτών από την ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρησή τους.
 
Στις ημέρες της οικονομικής κρίσης, όλο και περισσότερος κόσμος γνωρίζει την ένοια του χρέους προς το δημόσιο. Στην καθημερινότητα του Έλληνα μπήκε ο όρος ληξιπρόθεσμο χρέος, οι προσαυξήσεις. Ακολουθούν οι συνηθέστερες ερωτήσεις για τα δημόσια έσοδα, τη φορολογική ενημερότητα κι άλλα πολλά...
 
 
 
 
Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
Χρόνος και Τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης:
 
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων για το έτος 2013 έχουν:
 
Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα και σύσταση εμπραγμάτου σε ακίνητο δικαιώματος καθώς και σε μεταβίβαση πλοίου με ελληνική σημαία επιβάλλεται φόρος στην αξία αυτών και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής.
 
Συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε τις συνηθέστερες ερωτήσεις μαζί με τις απανήσεις τους για το φόρο κληρονιμιάς, τις δωρεές και τις γονικές παροχές.
 
Σε υποβολή δηλώσεως υποχρεούται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρεία που είναι γραμμένη στο οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα με την κατοικία ή διαμονή ή την έδρα αυτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
 
Να επισημάνουμε ότι η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων παρουσιάζει αρκετή πολυπλοκότητα. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή ερωταπαντήσεων, καθώς για την αντιμετώπιση των θεμάτων απαιτείται συνδυασμός των εφαρμοστέων διατάξεων.Πολλά λοιπόν θέματα δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στο παρόν.