Εισόδημα από Κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, Ακίνητη περιουσία)

eisodima-apo-kefalaioΜια νέα κατηγορία εισοδήματος δημιουργήθηκε από 1/1/2014 («Εισόδημα από Κεφάλαιο») με τις διατάξεις του ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αντικαθιστώντας δύο άλλες πηγές εισοδήματος, τα εισόδηματα από Ακίνητα και τα εισοδήματα από Κινητές αξίες. Συγκεκριμένα, το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο, σε μετρητά ή σε είδος, αφενός μεν, με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, αφετέρου δε, με την μορφή πραγματικών μισθωμάτων από ακίνητα, ή τεκμαρτών από την ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρησή τους.

Στην έννοια των ακινήτων περιλαμβάνονται και οι γαίες.

Περαιτέρω, ο όρος «μερίσματα» σημαίνει την απόκτηση, μέσω διανομής, του εισοδήματος που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη διανομή από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Ακολούθως, ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από καταθέσεις σε τράπεζες, από κρατικά χρεόγραφα, από τίτλους γενικά, ομολογίες ή χρεόγραφα, με ή χωρίς ασφάλεια, καθώς και από κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ωφελημάτων από συμφωνίες επαναγοράς (repos). Για την κατηγορία αυτή του εισοδήματος, έχουμε και σχετική απαλλαγή από τον φόρο, μόνο για φυσικά πρόσωπα, εφόσον οι τόκοι προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ή από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

Τέλος, ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, καθώς και πλήθους άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική διάταξη (παρ. 1, άρθρο 38, Ν 4172/13).

Υπενθυμίζουμε ότι με τον «παλαιό» ΚΦΕ, το εισόδημα αυτό φορολογούταν άλλοτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και άλλοτε ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Στον νόμο διευκρινίζεται, ότι εάν οι κατηγορίες των παραπάνω εισοδημάτων (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για τα συγκεκριμένα εισοδήματα.

Στη συνέχεια, έχουμε το «εισόδημα από την ακίνητη περιουσία». Με τον όρο αυτόν, νοείται το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση, ή την υπεκμίσθωση, ή την ιδιοχρησιμοποίηση, ή την δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Επιπλέον, από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών, καθώς και από την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σε ακίνητα. Επισημαίνεται ότι, με τις νέες διατάξεις, το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση, ως τεκμαρτό, θεωρείται ότι συνίσταται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ετησίως.

Υπογραμμίζεται ωστόσο, ότι παραμένει η απαλλαγή από τον φόρο, ως προς το προηγούμενο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο αφορά σε δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ., προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, προς ανιόντες ή κατιόντες. Η προηγούμενη διάταξη στον «παλαιό» ΚΦΕ, αναφερόταν σε απαλλαγή: «από γονέα προς τα τέκνα, ή από τα τέκνα προς τους γονείς».

Για το εισόδημα από την ακίνητη περιουσία, προβλέπεται σειρά εκπιπτόμενων δαπανών (επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, ή για πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου), υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να προκύψει το φορολογητέο (παρ. 3, άρθρο 39, Ν 4172/2013). Μάλιστα δε, γίνεται σχετική διάκριση, ως προς το ποσοστό έκπτωσης, σε σχέση με το αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο, ή αν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή Ίδρυμα, ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, καθώς και το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.

Η φορολόγηση των παραπάνω εισοδημάτων είναι αυτοτελής, ως εξής:

Τα μερίσματα με συντελεστή 10%, οι τόκοι με συντελεστή δεκαπέντε 15% και τα δικαιώματα με συντελεστή 20%.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα (δύο κλιμάκια): Φορολογητέο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, με συντελεστή 11%, ενώ για το επιπλέον εισόδημα, ο συντελεστής είναι 33%. Σημειώνεται ότι καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος που υπολογιζόταν επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα (1,5% ή 3%).

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter