Πρόγραμμα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014–2020

Η δράση στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι Επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (σελ. 242) της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης.

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

• Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.)

• Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

• Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

• Προμήθεια αναλωσίμων

• Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

• Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€

• Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

• Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή συγκεκριμένων δαπανών διαφοροποιούν ορισμένες από τις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης στο κεφάλαιο Ι.1.14 Υποχρεώσεις δικαιούχων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
€32 500 000
Τρι, 08/03/2016 - 00:00 - Παρ, 15/04/2016 - 00:00
NO
€5 000
€50 000
100%
100%

Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

διαβάστε περισσότερα

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter