Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014–2020

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Με το πρόγραμμα ενισχύονται: (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Οι Επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης.

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

5. Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

6. Προμήθεια αναλωσίμων

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν)

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ)

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή συγκεκριμένων δαπανών διαφοροποιούν ορισμένες από τις υποχρεώσεις των δικαιούχων. Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης στο κεφάλαιο Ι.1.14 Υποχρεώσεις δικαιούχων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
€72 000 000
Πεμ, 17/03/2016 - 00:00 - Τετ, 27/04/2016 - 00:00
NO
€15 000
€60 000
100%
100%

Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

διαβάστε περισσότερα

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter