Πρόγραμμα Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014–2

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Οι Επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι.1.6.1 της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης.  

Συνοπτικά περιλαμβάνουν:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Προβολή – Προώθηση
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
  • Μεταφορικά μέσα
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου
  • Μελέτες / έρευνες αγοράς
  • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης στο κεφάλαιο Ι.1.14 Υποχρεώσεις δικαιούχων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr

Διεύθυνση: Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λεπτομέρειες Χρηματοδότησης
€70 000 000
Τρι, 29/03/2016 - 00:00 - Τρι, 17/05/2016 - 00:00
NO
€15 000
€150 000
40%
50%

Δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter