Ανακοίνωση αποφάσεων της 8ης/17-03-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 17-03-2016, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 09-03-2016 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8/17-03-2016
Αρ. Απόφασης / Θέμα

352. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση - Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
353. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ηγουμενίτσα - Μαυρομάτι», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
354. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 10.000,00 με Φ.Π.Α.
355. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ A.T.E.», μέχρι την 30-06-2016.
356. Έγκριση του Πρακτικού Ι/08-03-2016 (έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την διερεύνηση ανάπτυξης και κατασκευής σιδηροδρομικού δικτυού μεταξύ Ηπείρου και Αλβανίας», προϋπολογισμού € 71.340,00 με ΦΠΑ, του Έργου «Cross Border Infrastructural Project» με ακρωνύμιο C.B.I.P., το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013».
357. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για τον καθαρισμό δημοσίου ρέματος στη θέση «Ανάληψη» του οικισμού Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου για την διοχέτευση ροής υδάτων και αποστράγγιση περιοχής, βάσει της αριθμ. 5177/208/19-01-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 2/85/19-01-2016 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
358. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
359. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το χρονικό διάστημα 15-17/04-2016.
360. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
361. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
362. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ντόντορου Αικατερίνης, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα και Λάλα Μιχαήλ, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους σεμινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τον αποπληθυσμό και τη θανάτωση των ζώων στα πλαίσια του ελέγχου και της εκρίζωσης ασθενειών, στις 18 Μαρτίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
363. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 29-09-2016.
364. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για το δρόμο Κωστακιοί - Γαβριά» αναδόχου Βλαδίμηρου Κικιώνη, μέχρι την 11-04-2016.
365. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τη μεταφορά του μηχανήματος έργου ΜΕ-119462 από Π.Ε. Θεσπρωτίας προς συνεργείο (Ριζοβούνι) και επιστροφή, βάσει της αριθμ. 11565/563/09-12-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 4/190/10-02-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
366. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
367. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση ημερίδας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Γεωπόνων Θεσπρωτίας, με θέμα «Εσπεριδοειδή: Εχθροί Ασθένειες Νέες Ποικιλίες».
368. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα, στην Αθήνα από 20/3/2016 έως 23/3/2016 για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο «Δράσεις βραχείας αποκατάστασης μετά από θεομηνίες σε επίπεδο ΟΤΑ Α και Β βαθμού» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
369. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη του Κων/νου, μέχρι την 31-05-2016.
370. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού (επαναληπτικού) με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», συνολικού προϋπολογισμού € 199.254,96 με Φ.Π.Α.
371. Έγκριση διενέργειας δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Δ/νση Τεχνικών Έργων, β) Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ε) ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας.
372. Έγκριση των Πρακτικών Ι/24-02-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/10-3-2016 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
373. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά υγρού αζώτου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
374. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
375. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
376. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελλάδων Άρτας», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
377. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικής οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη Χ.Θ. 32+500 (Κατασκευή σαρζανέτ)», αναδόχου Γεωργίου Σδράλαγκα, μέχρι την 18-05-2016.
378. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση & αποκατάσταση οδού από Χαροκόπι προς Πλατανιά», αναδόχου Ιωάννη Γεωργούλα ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2016.
379. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 15-03-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 59.000,00, πλέον Φ.Π.Α.
380. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού 1/16-03-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της 5ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 15.813,94 με ΦΠΑ. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
381. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ετήσια συντήρηση των μηχανημάτων, τη συντήρηση του εγκατεστημένου Προγράμματος Η/Υ, την ανανέωση iso και προμήθεια ανταλλακτικών του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
382. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
383. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
384. Ε.Η.Δ. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διασυλλογικού αγώνα ιστιοπλοΐας στην λίμνη Παμβώτιδα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
385. Ε.Η.Δ. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Σπυρίδωνα Πατούνα, πρώην υπαλλήλου (νυν συνταξιούχου) της Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
386. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
387. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
388. Ε.Η.Δ. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
389. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, την 17-03-2016, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
390. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την «Αποκατάσταση βατότητας και διαγράμμιση στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου - Μενίνας» της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού δαπάνης € 19.557,00 με ΦΠΑ.
391. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
392. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, ως εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής.
393. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας.
394. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου και Τσότση Ευφροσύνης, στη Ριέκα Κροατίας, από 19 έως 24-03-2016, για τη συμμετοχή τους, στη συνάντηση με ειδικούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών διαδρομών στα πλαίσια του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage», του Προγράμματος IPA ADRIATIC CBC, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
395. Ε.Η.Δ. Έγκριση του από 22-02-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-02-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 81.000,00 με Φ.Π.Α.
396. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πρέβεζας, για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
397. Ε.Η.Δ. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 21/03/2016 έως και 23/03/2016, για τη συμμετοχή της στο 11ου Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
398. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης, κατάργησης και ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
399. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσες ενέργειες αποκατάστασης Ιεράς Μονής Ευαγγελίστριας Άνω Πεδινών», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 15-05-2016.
400. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.
401. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στην 11η επαρχιακή οδό προς Δωδώνη.

politis.gov.gr anim

Πηγή

Πες το στους φίλους σου...
FaceBook  Twitter